Traditional

酬夢得以予五月長齋延僧徒絕賓友見戲十韻

賓客懶逢迎,翛然池館清。
檐閑空燕語,林靜未蟬鳴。
葷血還休食,杯觴亦罷傾。
三春多放逸,五月暫修行。
香印朝煙細,紗燈夕焰明。
交遊諸長老,師事古先生。
[竺乾,古先生也。
]禪後心彌寂,齋來體更輕。
不唯忘肉味,兼擬滅風情。
蒙以聲聞待,難將戲論爭。
虛空若有佛,靈運恐先成。

Simplified

酬梦得以予五月长斋延僧徒绝宾友见戏十韵

宾客懒逢迎,翛然池馆清。
檐闲空燕语,林静未蝉鸣。
荤血还休食,杯觞亦罢倾。
三春多放逸,五月暂修行。
香印朝烟细,纱灯夕焰明。
交游诸长老,师事古先生。
[竺乾,古先生也。
]禅后心弥寂,斋来体更轻。
不唯忘肉味,兼拟灭风情。
蒙以声闻待,难将戏论争。
虚空若有佛,灵运恐先成。

Pronunciation

chóu mèng dé yǐ yú wǔ yuè cháng zhāi yán sēng tú jué bīn yǒu jiàn xì shí yùn

bīn kè lǎn féng yíng , xiāo rán chí guǎn qīng 。
yán xián kōng yàn yǔ , lín jìng wèi chán míng 。
hūn xuè huán xiū shí , bēi shāng yì bà qīng 。
sān chūn duō fàng yì , wǔ yuè zàn xiū xíng 。
xiāng yìn zhāo yān xì , shā dēng xī yàn míng 。
jiāo yóu zhū cháng lǎo , shī shì gǔ xiān shēng 。
[ zhú qián , gǔ xiān shēng yě 。
] chán hòu xīn mí jì , zhāi lái tǐ gēng qīng 。
bù wéi wàng ròu wèi , jiān nǐ miè fēng qíng 。
mēng yǐ shēng wén dài , nán jiāng xì lùn zhēng 。
xū kōng ruò yǒu fó , líng yùn kǒng xiān chéng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.