Traditional

酬夢得秋夕不寐見寄

碧簟絳紗帳,夜涼風景清。
病聞和藥氣,渴聽碾茶聲。
露竹偷燈影,煙松護月明。
何言千裏隔,秋思一時生。

Simplified

酬梦得秋夕不寐见寄

碧簟绛纱帐,夜凉风景清。
病闻和药气,渴听碾茶声。
露竹偷灯影,烟松护月明。
何言千里隔,秋思一时生。

Pronunciation

chóu mèng dé qiū xī bù mèi jiàn jì

bì diàn jiàng shā zhàng , yè liáng fēng jǐng qīng 。
bìng wén hé yào qì , kě tīng niǎn chá shēng 。
lù zhú tōu dēng yǐng , yān sōng hù yuè míng 。
hé yán qiān lǐ gé , qiū sī yī shí shēng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.