Traditional

酬夢得見喜疾瘳

暖臥摩綿褥,寒傾藥酒螺。
昏昏布裘底,病醉睡相和。
末疾徒雲爾,余年有幾何?
[傳雲:風淫末疾。
末謂四肢。
]須知差與否,相去校無多。

Simplified

酬梦得见喜疾瘳

暖卧摩绵褥,寒倾药酒螺。
昏昏布裘底,病醉睡相和。
末疾徒云尔,余年有几何?
[传云:风淫末疾。
末谓四肢。
]须知差与否,相去校无多。

Pronunciation

chóu mèng dé jiàn xǐ jí chōu

nuǎn wò mó mián rù , hán qīng yào jiǔ luó 。
hūn hūn bù qiú dǐ , bìng zuì shuì xiāng hé 。
mò jí tú yún ěr , yú nián yǒu jī hé ?
[ chuán yún : fēng yín mò jí 。
mò wèi sì zhī 。
] xū zhī chà yǔ fǒu , xiāng qù xiào wú duō 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.