Traditional

酬夢得貧居詠懷見贈

歲陰生計兩蹉跎,相顧悠悠醉且歌。
廚冷難留烏止屋,門閑可與雀張羅。
[詩雲:贍烏爰止,於誰之屋?
言烏多止富家之屋也。
]病添莊舄吟聲苦,貧欠韓康藥債多。
日望揮金賀新命,俸錢依舊又如何?
[來篇雲:若有金揮勝二疏。
時夢得罷賓客,除秘監,祿俸略同,故雲。
]

Simplified

酬梦得贫居咏怀见赠

岁阴生计两蹉跎,相顾悠悠醉且歌。
厨冷难留乌止屋,门闲可与雀张罗。
[诗云:赡乌爰止,于谁之屋?
言乌多止富家之屋也。
]病添庄舄吟声苦,贫欠韩康药债多。
日望挥金贺新命,俸钱依旧又如何?
[来篇云:若有金挥胜二疏。
时梦得罢宾客,除秘监,禄俸略同,故云。
]

Pronunciation

chóu mèng dé pín jū yǒng huái jiàn zèng

suì yīn shēng jì liǎng cuō tuó , xiāng gù yōu yōu zuì qiě gē 。
chú lěng nán liú wū zhǐ wū , mén xián kě yǔ què zhāng luó 。
[ shī yún : shàn wū yuán zhǐ , yú shuí zhī wū ?
yán wū duō zhǐ fù jiā zhī wū yě 。
] bìng tiān zhuāng xì yín shēng kǔ , pín qiàn hán kāng yào zhài duō 。
rì wàng huī jīn hè xīn mìng , fèng qián yī jiù yòu rú hé ?
[ lái piān yún : ruò yǒu jīn huī shèng èr shū 。
shí mèng dé bà bīn kè , chú mì jiān , lù fèng l]

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.