Traditional

酬漳州張九使君

故人窮越僥,狂生起悲愁。
山海萬裏別,草木十年秋。
鞭馬廣陵橋,出祖張漳州。
促膝墮簪珥,辟幌戛琳球。
短題自茲簡,華篇詎能酬。
無階承明庭,高步相追遊。
南方榮桂枝,淩冬舍溫裘。
猿吟郡齋中,龍靜檀欒流。
薜鹿莫徭洞,網魚盧亭洲。
心安處處安,處處思遐陬。

Simplified

酬漳州张九使君

故人穷越徼,狂生起悲愁。
山海万里别,草木十年秋。
鞭马广陵桥,出祖张漳州。
促膝堕簪珥,辟幌戛琳球。
短题自兹简,华篇讵能酬。
无阶承明庭,高步相追游。
南方荣桂枝,凌冬舍温裘。
猿吟郡斋中,龙静檀栾流。
薜鹿莫徭洞,网鱼卢亭洲。
心安处处安,处处思遐陬。

Pronunciation

chóu zhāng zhōu zhāng jiǔ shǐ jūn

gù rén qióng yuè jiǎo , kuáng shēng qǐ bēi chóu 。
shān hǎi wàn lǐ bié , cǎo mù shí nián qiū 。
biān mǎ guǎng líng qiáo , chū zǔ zhāng zhāng zhōu 。
cù xī duò zān ěr , bì huǎng jiá lín qiú 。
duǎn tí zì zī jiǎn , huá piān jù néng chóu 。
wú jiē chéng míng tíng , gāo bù xiāng zhuī yóu 。
nán fāng róng guì zhī , líng dōng shè wēn qiú 。
yuán yín jùn zhāi zhōng , lóng jìng tán luán liú 。
bì lù mò yáo dòng , wǎng yú lú tíng zhōu 。
xīn ān chǔ chǔ ān , chǔ chǔ sī xiá zōu 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.