Traditional

酬皇甫侍禦見寄,時前相國姑臧公初臨郡

離別江南北,汀洲葉再黃。
路遙雲共水,砧迥月如霜。
歲儉依仁政,年衰憶故鄉。
佇看宣室召,漢法倚張綱。

Simplified

酬皇甫侍御见寄,时前相国姑臧公初临郡

离别江南北,汀洲叶再黄。
路遥云共水,砧迥月如霜。
岁俭依仁政,年衰忆故乡。
伫看宣室召,汉法倚张纲。

Pronunciation

chóu huáng fǔ shì yù jiàn jì , shí qián xiāng guó gū zāng gōng chū lín jùn

lí bié jiāng nán běi , tīng zhōu yè zài huáng 。
lù yáo yún gòng shuǐ , zhēn jiǒng yuè rú shuāng 。
suì jiǎn yī rén zhèng , nián shuāi yì gù xiāng 。
zhù kàn xuān shì zhào , hàn fǎ yǐ zhāng gāng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.