Traditional

酬皇甫郎中對新菊花見憶

愛菊高人吟逸韻,悲秋病客感衰懷。
黃花助興方攜酒,紅葉添愁正滿階。
居士葷腥今已斷,仙郎杯杓為誰排?
愧君相憶東籬下,擬廢重陽一日齋。

Simplified

酬皇甫郎中对新菊花见忆

爱菊高人吟逸韵,悲秋病客感衰怀。
黄花助兴方携酒,红叶添愁正满阶。
居士荤腥今已断,仙郎杯杓为谁排?
愧君相忆东篱下,拟废重阳一日斋。

Pronunciation

chóu huáng fǔ láng zhōng duì xīn jú huā jiàn yì

ài jú gāo rén yín yì yùn , bēi qiū bìng kè gǎn shuāi huái 。
huáng huā zhù xīng fāng xié jiǔ , hóng yè tiān chóu zhèng mǎn jiē 。
jū shì hūn xīng jīn yǐ duàn , xiān láng bēi sháo wéi shuí pái ?
kuì jūn xiāng yì dōng lí xià , nǐ fèi zhòng yáng yī rì zhāi 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.