Traditional

酬秦系

鶴書猶未至,那出白雲來。
舊路經年別,寒潮每日回。
家空歸海燕,人老發江梅。
最憶門前柳,閑居手自栽。

Simplified

酬秦系

鹤书犹未至,那出白云来。
旧路经年别,寒潮每日回。
家空归海燕,人老发江梅。
最忆门前柳,闲居手自栽。

Pronunciation

chóu qín xì

hè shū yóu wèi zhì , nà chū bái yún lái 。
jiù lù jīng nián bié , hán cháo měi rì huí 。
jiā kōng guī hǎi yàn , rén lǎo fā jiāng méi 。
zuì yì mén qián liǔ , xián jū shǒu zì zāi 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.