Traditional

酬舒公見寄

無客不言雲外見,為文長遣世間知。
一聲松徑寒吟後,正是前山雪下時。

Simplified

酬舒公见寄

无客不言云外见,为文长遣世间知。
一声松径寒吟后,正是前山雪下时。

Pronunciation

chóu shū gōng jiàn jì

wú kè bù yán yún wài jiàn , wéi wén cháng qiǎn shì jiān zhī 。
yī shēng sōng jìng hán yín hòu , zhèng shì qián shān xuě xià shí 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.