Traditional

酬裴相公見寄二絕

習靜心方泰,勞生事漸稀。
可憐安穩地,舍此欲何歸?
一雙垂翅鶴,數首解嘲文。
總是迂閑物,爭堪伴相君?

Simplified

酬裴相公见寄二绝

习静心方泰,劳生事渐稀。
可怜安稳地,舍此欲何归?
一双垂翅鹤,数首解嘲文。
总是迂闲物,争堪伴相君?

Pronunciation

chóu péi xiāng gōng jiàn jì èr jué

xí jìng xīn fāng tài , láo shēng shì jiàn xī 。
kě lián ān wěn dì , shè cǐ yù hé guī ?
yī shuāng chuí chì hè , shù shǒu jiě cháo wén 。
zǒng shì yū xián wù , zhēng kān bàn xiāng jūn ?

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.