Traditional

酬裴相公題興化小池見招長句

為愛小塘招散客,不嫌老監與新詩。
山公倒載無妨學,範蠡扁舟未要追。
蓬斷偶飄桃李徑,鷗驚誤拂鳳凰池。
敢辭課拙酬高韻,一勺爭禁萬頃陂。

Simplified

酬裴相公题兴化小池见招长句

为爱小塘招散客,不嫌老监与新诗。
山公倒载无妨学,范蠡扁舟未要追。
蓬断偶飘桃李径,鸥惊误拂凤凰池。
敢辞课拙酬高韵,一勺争禁万顷陂。

Pronunciation

chóu péi xiāng gōng tí xīng huà xiǎo chí jiàn zhāo cháng jù

wéi ài xiǎo táng zhāo sàn kè , bù xián lǎo jiān yǔ xīn shī 。
shān gōng dǎo zài wú fáng xué , fàn lǐ biǎn zhōu wèi yào zhuī 。
péng duàn ǒu piāo táo lǐ jìng , ōu jīng wù fú fèng huáng chí 。
gǎn cí kè zhuō chóu gāo yùn , yī sháo zhēng jīn wàn qǐng bēi 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.