Traditional

酬趙秀才贈新登科諸先輩

莫羨蓬萊鸞鶴侶,道成羽翼自生身。
君看名在丹臺者,盡是人間修道人。

Simplified

酬赵秀才赠新登科诸先辈

莫羡蓬莱鸾鹤侣,道成羽翼自生身。
君看名在丹台者,尽是人间修道人。

Pronunciation

chóu zhào xiù cái zèng xīn dēng kē zhū xiān bèi

mò xiàn péng lái luán hè lǚ , dào chéng yǔ yì zì shēng shēn 。
jūn kàn míng zài dān tái zhě , jìn shì rén jiān xiū dào rén 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.