Traditional

醉中作

醉後樂無極,彌勝未醉時。
動容皆是舞,出語總成詩。

Simplified

醉中作

醉后乐无极,弥胜未醉时。
动容皆是舞,出语总成诗。

Pronunciation

zuì zhōng zuò

zuì hòu lè wú jí , mí shèng wèi zuì shí 。
dòng róng jiē shì wǔ , chū yǔ zǒng chéng shī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.