Traditional

醉中作

名醞羔兒拆密封,香粳玉粒出新舂。
披綿珍鯗經旬熟,斫雪雙螯洗手供。
吟罷欲沈江渚月,夢回初動寺樓鐘。
爐煙裊裊衣篝暖,未覺家風是老農。

Simplified

醉中作

名酝羔儿拆密封,香粳玉粒出新舂。
披绵珍鯗经旬熟,斫雪双螯洗手供。
吟罢欲沉江渚月,梦回初动寺楼钟。
炉烟袅袅衣篝暖,未觉家风是老农。

Pronunciation

zuì zhōng zuò

míng yùn gāo ér chāi mì fēng , xiāng jīng yù lì chū xīn chōng 。
pī mián zhēn xiǎng jīng xún shú , zhuó xuě shuāng áo xǐ shǒu gōng 。
yín bà yù chén jiāng zhǔ yuè , mèng huí chū dòng sì lóu zhōng 。
lú yān niǎo niǎo yī gōu nuǎn , wèi jué jiā fēng shì lǎo nóng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.