Traditional

醉中作

晚途豪氣未低摧,一飲猶能三百杯。
爛爛目光方似電,齁齁鼻息忽如雷。

Simplified

醉中作

晚途豪气未低摧,一饮犹能三百杯。
烂烂目光方似电,齁齁鼻息忽如雷。

Pronunciation

zuì zhōng zuò

wǎn tú háo qì wèi dī cuī , yī yǐn yóu néng sān bǎi bēi 。
làn làn mù guāng fāng sì diàn , hōu hōu bí xī hū rú léi 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.