Traditional

醉中作

畫角三終夜未闌,醉憑飛閣喜天寬。
月明滿地江風急,吹落幽人紫綺冠。

Simplified

醉中作

画角三终夜未阑,醉凭飞阁喜天宽。
月明满地江风急,吹落幽人紫绮冠。

Pronunciation

zuì zhōng zuò

huà jiǎo sān zhōng yè wèi lán , zuì píng fēi gé xǐ tiān kuān 。
yuè míng mǎn dì jiāng fēng jí , chuī luò yōu rén zǐ qǐ guān 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.