Traditional

醉中信筆作四絕句既成懼觀者不知野人本心也

過得一日過一日,人間萬事不須謀。
鄰家幸可賒芳醞,紅蕊何曾笑白頭。

Simplified

醉中信笔作四绝句既成惧观者不知野人本心也

过得一日过一日,人间万事不须谋。
邻家幸可赊芳酝,红蕊何曾笑白头。

Pronunciation

zuì zhōng xìn bǐ zuò sì jué jù jì chéng jù guān zhě bù zhī yě rén běn xīn yě

guò dé yī rì guò yī rì , rén jiān wàn shì bù xū móu 。
lín jiā xìng kě shē fāng yùn , hóng ruǐ hé zēng xiào bái tóu 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.