Traditional

醉中歸周至

金光門外昆明路,半醉騰騰信馬回。
數日非關王事系,牡丹花盡始歸來。

Simplified

醉中归周至

金光门外昆明路,半醉腾腾信马回。
数日非关王事系,牡丹花尽始归来。

Pronunciation

zuì zhōng guī zhōu zhì

jīn guāng mén wài kūn míng lù , bàn zuì téng téng xìn mǎ huí 。
shù rì fēi guān wáng shì xì , mǔ dān huā jìn shǐ guī lái 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.