Traditional

醉中得上都親友書,以予停俸多時,憂問貧乏

頭白醉昏昏,狂歌秋復春。
一生耽酒客,五度棄官人。
[蘇州,刑部侍郎,河南尹,同州刺史,太子少傅皆以病免也。
]異世陶元亮,前生劉伯倫。
臥將琴作枕,行以鍤隨身。
歲要衣三對,年支谷一囷。
園葵烹佐飯,林葉掃添薪。
沒齒甘蔬食,搖頭謝縉紳。
自能拋爵祿,終不惱交親。
但得杯中淥,從生甑上塵。
煩君問生計,憂醒不憂貧。

Simplified

醉中得上都亲友书,以予停俸多时,忧问贫乏

头白醉昏昏,狂歌秋复春。
一生耽酒客,五度弃官人。
[苏州,刑部侍郎,河南尹,同州刺史,太子少傅皆以病免也。
]异世陶元亮,前生刘伯伦。
卧将琴作枕,行以锸随身。
岁要衣三对,年支谷一囷。
园葵烹佐饭,林叶扫添薪。
没齿甘蔬食,摇头谢缙绅。
自能抛爵禄,终不恼交亲。
但得杯中渌,从生甑上尘。
烦君问生计,忧醒不忧贫。

Pronunciation

zuì zhōng dé shàng dū qīn yǒu shū , yǐ yú tíng fèng duō shí , yōu wèn pín fá

tóu bái zuì hūn hūn , kuáng gē qiū fù chūn 。
yī shēng dān jiǔ kè , wǔ dù qì guān rén 。
[ sū zhōu , xíng bù shì láng , hé nán yǐn , tóng zhōu cì shǐ , tài zǐ shǎo fù jiē yǐ bìng miǎn yě 。
] yì shì táo yuán liàng , qián shēng liú bó lún 。
wò jiāng qín zuò zhěn , xíng yǐ chā suí shēn 。
suì yào yī sān duì , nián zhī gǔ yī qūn 。
yuán kuí pēng zuǒ fàn , lín yè sǎo tiān xīn 。
méi chǐ gān shū shí , yáo tóu xiè jìn shēn 。
zì néng pāo jué lù , zhōng bù nǎo jiāo qīn 。
dàn dé bēi zhōng lù , cóng shēng zèng shàng chén 。
fán jūn wèn shēng jì , yōu xǐng bù yōu pín 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.