Traditional

醉中戲贈鄭使君 時使君先歸,留妓樂重飲。

密座移紅毯,酡顏照綠杯。
雙娥留且住,五馬任先回。
醉耳歌催醒,愁眉笑引開。
平生少年興,臨老暫重來。

Simplified

醉中戏赠郑使君 时使君先归,留妓乐重饮。

密座移红毯,酡颜照绿杯。
双娥留且住,五马任先回。
醉耳歌催醒,愁眉笑引开。
平生少年兴,临老暂重来。

Pronunciation

zuì zhōng xì zèng zhèng shǐ jūn shí shǐ jūn xiān guī , liú jì lè zhòng yǐn 。

mì zuò yí hóng tǎn , tuó yán zhào lǜ bēi 。
shuāng é liú qiě zhù , wǔ mǎ rèn xiān huí 。
zuì ěr gē cuī xǐng , chóu méi xiào yǐn kāi 。
píng shēng shǎo nián xīng , lín lǎo zàn zhòng lái 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.