Traditional

醉中歌

吾少貧賤真臞儒,貪食嗜味老不除。
折腰歛版日走趨,歸來聊以醉自娛。
長缾巨榼羅杯盂,不須漁翁勸三閭。
牛尾膏美如凝酥,貓頭輪囷欲專車,黃雀萬裏行頭顱,白鵝作鮓天下無,潯陽糖蟹徑尺余,吾州之蔊尤嘉蔬,珍盤餖飣百味俱,不但項臠與腹腴。
悠然一飽自笑愚,顧為口腹勞形軀。
投劾行矣歸園廬,莫厭糲飯嘗黃葅。

Simplified

醉中歌

吾少贫贱真臞儒,贪食嗜味老不除。
折腰歛版日走趋,归来聊以醉自娱。
长缾巨榼罗杯盂,不须渔翁劝三闾。
牛尾膏美如凝酥,猫头轮囷欲专车,黄雀万里行头颅,白鹅作鮓天下无,浔阳糖蟹径尺余,吾州之蔊尤嘉蔬,珍盘餖飣百味俱,不但项脔与腹腴。
悠然一饱自笑愚,顾为口腹劳形躯。
投劾行矣归园庐,莫厌粝饭尝黄葅。

Pronunciation

zuì zhōng gē

wú shǎo pín jiàn zhēn qú rú , tān shí shì wèi lǎo bù chú 。
zhē yāo liǎn bǎn rì zǒu qū , guī lái liáo yǐ zuì zì yú 。
cháng píng jù kē luó bēi yú , bù xū yú wēng quàn sān lǘ 。
niú wěi gāo měi rú níng sū , māo tóu lún qūn yù zhuān chē , huáng què wàn lǐ xíng tóu lú , bái é zuò zhǎ tiān xià wú , xún yáng táng xiè jìng chǐ yú , wú zhōu zhī hàn yóu jiā shū , zhēn pán dòu dìng bǎi wèi jù , bù dàn xiàng luán yǔ fù yú 。
yōu rán yī bǎo zì xiào yú , gù wéi kǒu fù láo xíng qū 。
tóu hé xíng yǐ guī yuán lú , mò yàn lì fàn cháng huáng zū 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.