Traditional

醉中登避俗臺

半醉行歌上古臺,脫巾散發謝氛埃。
但知禮豈為我設,莫管客從何處來。
剡曲煙波菱蔓滑,耶溪風露藕花開。
老來世事渾成嬾,一棹幽尋未擬回。

Simplified

醉中登避俗台

半醉行歌上古台,脱巾散发谢氛埃。
但知礼岂为我设,莫管客从何处来。
剡曲烟波菱蔓滑,耶溪风露藕花开。
老来世事浑成嬾,一棹幽寻未拟回。

Pronunciation

zuì zhōng dēng bì sú tái

bàn zuì xíng gē shàng gǔ tái , tuō jīn sàn fā xiè fēn āi 。
dàn zhī lǐ qǐ wéi wǒ shè , mò guǎn kè cóng hé chǔ lái 。
yǎn qū yān bō líng wàn huá , yé xī fēng lù ǒu huā kāi 。
lǎo lái shì shì hún chéng lǎn , yī zhào yōu xún wèi nǐ huí 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.