Traditional

醉中絕句

有山有水登臨地,無病無愁嘯傲身。
世念秋毫除未盡,麯生應恨白頭新。

Simplified

醉中绝句

有山有水登临地,无病无愁啸傲身。
世念秋毫除未尽,麴生应恨白头新。

Pronunciation

zuì zhōng jué jù

yǒu shān yǒu shuǐ dēng lín dì , wú bìng wú chóu xiào ào shēn 。
shì niàn qiū háo chú wèi jìn , qū shēng yīng hèn bái tóu xīn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.