Traditional

醉中絕句

左餮右粥年年飽,南陌東阡處處閑。
幸免催租敗幽興,豈容對酒惜酡顏。

Simplified

醉中绝句

左餮右粥年年饱,南陌东阡处处闲。
幸免催租败幽兴,岂容对酒惜酡颜。

Pronunciation

zuì zhōng jué jù

zuǒ tiè yòu zhōu nián nián bǎo , nán mò dōng qiān chǔ chǔ xián 。
xìng miǎn cuī zū bài yōu xīng , qǐ róng duì jiǔ xī tuó yán 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.