Traditional

醉中見微之舊卷有感

今朝何事一沾襟,檢得君詩醉後吟。
老淚交流風病眼,春箋搖動酒杯心。
銀鉤塵覆年年暗,玉樹泥埋日日深。
聞道墓松高一丈,更無消息到如今。

Simplified

醉中见微之旧卷有感

今朝何事一沾襟,检得君诗醉后吟。
老泪交流风病眼,春笺摇动酒杯心。
银钩尘覆年年暗,玉树泥埋日日深。
闻道墓松高一丈,更无消息到如今。

Pronunciation

zuì zhōng jiàn wēi zhī jiù juàn yǒu gǎn

jīn zhāo hé shì yī zhān jīn , jiǎn dé jūn shī zuì hòu yín 。
lǎo lèi jiāo liú fēng bìng yǎn , chūn jiān yáo dòng jiǔ bēi xīn 。
yín gōu chén fù nián nián àn , yù shù ní mái rì rì shēn 。
wén dào mù sōng gāo yī zhàng , gēng wú xiāo xī dào rú jīn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.