Traditional

醉中酬殷協律

泗水亭邊一分散,浙江樓上重遊陪。
揮鞭二十年前別,命駕三千裏外來。
醉袖放狂相向舞,愁眉和笑一時開。
留君夜住非無分,且盡青娥紅燭臺。

Simplified

醉中酬殷协律

泗水亭边一分散,浙江楼上重游陪。
挥鞭二十年前别,命驾三千里外来。
醉袖放狂相向舞,愁眉和笑一时开。
留君夜住非无分,且尽青娥红烛台。

Pronunciation

zuì zhōng chóu yīn xié lǜ

sì shuǐ tíng biān yī fēn sàn , zhè jiāng lóu shàng zhòng yóu péi 。
huī biān èr shí nián qián bié , mìng jià sān qiān lǐ wài lái 。
zuì xiù fàng kuáng xiāng xiàng wǔ , chóu méi hé xiào yī shí kāi 。
liú jūn yè zhù fēi wú fēn , qiě jìn qīng é hóng zhú tái 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.