Traditional

醉中重留夢得

劉郎劉郎莫先起,蘇臺蘇臺隔雲水。
酒盞來從一百分,馬頭去便三千裏。

Simplified

醉中重留梦得

刘郎刘郎莫先起,苏台苏台隔云水。
酒盏来从一百分,马头去便三千里。

Pronunciation

zuì zhōng zhòng liú mèng dé

liú láng liú láng mò xiān qǐ , sū tái sū tái gé yún shuǐ 。
jiǔ zhǎn lái cóng yī bǎi fēn , mǎ tóu qù biàn sān qiān lǐ 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.