Traditional

醉中長歌

闌幹鬥柄搖天東,人間一夜回春風。
註桃染柳歲相似,惟我衰顏非昔紅。
可憐逢春不自感,更欲使氣驚兒童。
煙郊射雉錦臆碎,水亭供鱠金盤空。
歸穿南市萬人看,流星突過連錢驄。
高樓作歌醉自寫,墨光燭焰交長虹。
人生未死貴適意,萬裏作客元非窮。
故人夜直金鑾殿,僵臥獨聽宮門鐘。

Simplified

醉中长歌

阑干斗柄摇天东,人间一夜回春风。
注桃染柳岁相似,惟我衰颜非昔红。
可怜逢春不自感,更欲使气惊儿童。
烟郊射雉锦臆碎,水亭供鱠金盘空。
归穿南市万人看,流星突过连钱骢。
高楼作歌醉自写,墨光烛焰交长虹。
人生未死贵适意,万里作客元非穷。
故人夜直金銮殿,僵卧独听宫门钟。

Pronunciation

zuì zhōng cháng gē

lán gān dǒu bǐng yáo tiān dōng , rén jiān yī yè huí chūn fēng 。
zhù táo rǎn liǔ suì xiāng sì , wéi wǒ shuāi yán fēi xī hóng 。
kě lián féng chūn bù zì gǎn , gēng yù shǐ qì jīng ér tóng 。
yān jiāo shè zhì jǐn yì suì , shuǐ tíng gōng kuài jīn pán kōng 。
guī chuān nán shì wàn rén kàn , liú xīng tū guò lián qián cōng 。
gāo lóu zuò gē zuì zì xiě , mò guāng zhú yàn jiāo cháng hóng 。
rén shēng wèi sǐ guì shì yì , wàn lǐ zuò kè yuán fēi qióng 。
gù rén yè zhí jīn luán diàn , jiāng wò dú tīng gōng mén zhōng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.