Traditional

醉書

似閑有俸錢,似仕無簿書。
似長免事任,似屬非走趨。
病能加餐飯,老與酒不疏,婆裟東湖上,幽曠足自娛。
時時喚客醉,小閣臨紅蕖,釣魚斫銀絲,擘荔見玉膚。
檀槽列四十,遺聲傳故都。
豈惟豪兩川,自足誇東吳。
但恨詩不進,榛荒失耘鋤;何當掃纖艷,傑作追黃初。

Simplified

醉书

似闲有俸钱,似仕无簿书。
似长免事任,似属非走趋。
病能加餐饭,老与酒不疏,婆裟东湖上,幽旷足自娱。
时时唤客醉,小阁临红蕖,钓鱼斫银丝,擘荔见玉肤。
檀槽列四十,遗声传故都。
岂惟豪两川,自足夸东吴。
但恨诗不进,榛荒失耘锄;何当扫纤艳,杰作追黄初。

Pronunciation

zuì shū

sì xián yǒu fèng qián , sì shì wú bù shū 。
sì cháng miǎn shì rèn , sì shǔ fēi zǒu qū 。
bìng néng jiā cān fàn , lǎo yǔ jiǔ bù shū , pó shā dōng hú shàng , yōu kuàng zú zì yú 。
shí shí huàn kè zuì , xiǎo gé lín hóng qú , diào yú zhuó yín sī , bò lì jiàn yù fū 。
tán cáo liè sì shí , yí shēng chuán gù dū 。
qǐ wéi háo liǎng chuān , zì zú kuā dōng wú 。
dàn hèn shī bù jìn , zhēn huāng shī yún chú û hé dāng sǎo xiān yàn , jié zuò zhuī huáng chū 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.