Traditional

醉書

天公賦與五湖秋,風月雲煙處處留。
損食一年猶可健,無詩三日卻堪憂。

Simplified

醉书

天公赋与五湖秋,风月云烟处处留。
损食一年犹可健,无诗三日却堪忧。

Pronunciation

zuì shū

tiān gōng fù yǔ wǔ hú qiū , fēng yuè yún yān chǔ chǔ liú 。
sǔn shí yī nián yóu kě jiàn , wú shī sān rì què kān yōu 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.