Traditional

醉書

青草渡頭波接天,山翁吟嘯自悠然。
朝餐偶過賣魚市,晚泊時逢迎荻船。
投老未除遊俠氣,平生不作俗人緣。
一樽酌罷玻璃酒,高枕窗邊聽雨眠。

Simplified

醉书

青草渡头波接天,山翁吟啸自悠然。
朝餐偶过卖鱼市,晚泊时逢迎荻船。
投老未除游侠气,平生不作俗人缘。
一樽酌罢玻璃酒,高枕窗边听雨眠。

Pronunciation

zuì shū

qīng cǎo dù tóu bō jiē tiān , shān wēng yín xiào zì yōu rán 。
zhāo cān ǒu guò mài yú shì , wǎn bó shí féng yíng dí chuán 。
tóu lǎo wèi chú yóu xiá qì , píng shēng bù zuò sú rén yuán 。
yī zūn zhuó bà bō lí jiǔ , gāo zhěn chuāng biān tīng yǔ mián 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.