Traditional

醉倒歌

曩時對酒不敢飲,側睨旁觀皆貝錦;狂言欲發畏客傳,一笑未成憂禍稔。
如今醉倒官道邊,插花不怕顛狂甚;行人喚起更嵬昂,牧豎扶歸猶踔踸。
始知人生元自樂,誤計作官常檁檁。
秋毫得喪何足論,萬古興亡一酣枕。

Simplified

醉倒歌

曩时对酒不敢饮,侧睨旁观皆贝锦;狂言欲发畏客传,一笑未成忧祸稔。
如今醉倒官道边,插花不怕颠狂甚;行人唤起更嵬昂,牧竖扶归犹踔踸。
始知人生元自乐,误计作官常檩檩。
秋毫得丧何足论,万古兴亡一酣枕。

Pronunciation

zuì dǎo gē

nǎng shí duì jiǔ bù gǎn yǐn , cè nì páng guān jiē bèi jǐn û kuáng yán yù fā wèi kè chuán , yī xiào wèi chéng yōu huò rěn 。
rú jīn zuì dǎo guān dào biān , chā huā bù pà diān kuáng shèn û xíng rén huàn qǐ gēng wéi áng , mù shù fú guī yóu chuō chěn 。
shǐ zhī rén shēng yuán zì lè , wù jì zuò guān cháng lǐn lǐn 。
qiū háo dé sāng hé zú lùn , wàn gǔ xīng wáng yī hān zhěn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.