Traditional

醉臥道傍

爛醉今朝臥道傍,鄉閭共為護牛羊。
高懷那遣群兒覺,至理真能萬事忘。
喚起瘦軀猶嵬峨,扶歸困睫更芒洋。
凍齏快嚼茆檐下,拍手從人笑老狂。

Simplified

醉卧道傍

烂醉今朝卧道傍,乡闾共为护牛羊。
高怀那遣群儿觉,至理真能万事忘。
唤起瘦躯犹嵬峨,扶归困睫更芒洋。
冻齑快嚼茆檐下,拍手从人笑老狂。

Pronunciation

zuì wò dào bàng

làn zuì jīn zhāo wò dào bàng , xiāng lǘ gòng wéi hù niú yáng 。
gāo huái nà qiǎn qún ér jué , zhì lǐ zhēn néng wàn shì wàng 。
huàn qǐ shòu qū yóu wéi é , fú guī kùn jié gēng máng yáng 。
dòng jī kuài jiáo máo yán xià , pāi shǒu cóng rén xiào lǎo kuáng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.