Traditional

醉後卻寄元九

蒲池村裏匆匆別,澧水橋邊兀兀回。
行到城門殘酒醒,萬重離恨一時來。

Simplified

醉后却寄元九

蒲池村里匆匆别,澧水桥边兀兀回。
行到城门残酒醒,万重离恨一时来。

Pronunciation

zuì hòu què jì yuán jiǔ

pú chí cūn lǐ cōng cōng bié , lǐ shuǐ qiáo biān wù wù huí 。
xíng dào chéng mén cán jiǔ xǐng , wàn zhòng lí hèn yī shí lái 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.