Traditional

醉後聽唱桂華曲

桂華詞意苦丁寧,唱到常娥醉便醒。
此是人間腸斷曲,莫教不得意人聽。

Simplified

醉后听唱桂华曲

桂华词意苦丁宁,唱到常娥醉便醒。
此是人间肠断曲,莫教不得意人听。

Pronunciation

zuì hòu tīng chàng guì huá qū

guì huá cí yì kǔ dīng níng , chàng dào cháng é zuì biàn xǐng 。
cǐ shì rén jiān cháng duàn qū , mò jiào bù dé yì rén tīng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.