Traditional

醉後題李馬二妓

行搖雲髻花鈿節,應似霓裳趁管弦。
艷動舞裙渾是火,愁凝歌黛欲生煙。
有風縱道能回雪,無水何由忽吐蓮?
疑是兩般心未決,雨中神女月中仙。

Simplified

醉后题李马二妓

行摇云髻花钿节,应似霓裳趁管弦。
艳动舞裙浑是火,愁凝歌黛欲生烟。
有风纵道能回雪,无水何由忽吐莲?
疑是两般心未决,雨中神女月中仙。

Pronunciation

zuì hòu tí lǐ mǎ èr jì

xíng yáo yún jì huā diàn jié , yīng sì ní cháng chèn guǎn xián 。
yàn dòng wǔ qún hún shì huǒ , chóu níng gē dài yù shēng yān 。
yǒu fēng zòng dào néng huí xuě , wú shuǐ hé yóu hū tǔ lián ?
yí shì liǎng bān xīn wèi jué , yǔ zhōng shén nǚ yuè zhōng xiān 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.