Traditional

醉封詩筒寄微之

一生休戚與窮通,處處相隨事事同。
未死又鄰滄海郡,無兒俱作白頭翁。
展眉隻仰三杯後,代面唯憑五字中。
為向兩州郵吏道,莫辭來去遞詩筒。

Simplified

醉封诗筒寄微之

一生休戚与穷通,处处相随事事同。
未死又邻沧海郡,无儿俱作白头翁。
展眉只仰三杯后,代面唯凭五字中。
为向两州邮吏道,莫辞来去递诗筒。

Pronunciation

zuì fēng shī tǒng jì wēi zhī

yī shēng xiū qī yǔ qióng tōng , chǔ chǔ xiāng suí shì shì tóng 。
wèi sǐ yòu lín cāng hǎi jùn , wú ér jù zuò bái tóu wēng 。
zhǎn méi zhī yǎng sān bēi hòu , dài miàn wéi píng wǔ zì zhōng 。
wéi xiàng liǎng zhōu yóu lì dào , mò cí lái qù dì shī tǒng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.