Traditional

醉歸

十畝春蕪手自犁,瓜牛廬在鏡湖西。
禪心每笑彈棋局,道眼長捐刮膜篦。
絕食就官分鶴料,無車免客笑雞棲。
旗亭酒賤秋風近,夜夜歸來醉似泥。

Simplified

醉归

十亩春芜手自犁,瓜牛庐在镜湖西。
禅心每笑弹棋局,道眼长捐刮膜篦。
绝食就官分鹤料,无车免客笑鸡栖。
旗亭酒贱秋风近,夜夜归来醉似泥。

Pronunciation

zuì guī

shí mǔ chūn wú shǒu zì lí , guā niú lú zài jìng hú xī 。
chán xīn měi xiào dàn qí jú , dào yǎn cháng juān guā mó bì 。
jué shí jiù guān fēn hè liào , wú chē miǎn kè xiào jī qī 。
qí tíng jiǔ jiàn qiū fēng jìn , yè yè guī lái zuì sì ní 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.