Traditional

醉歸

烏桕陰中把酒杯,山園處處熟楊梅。
醉行踸踔人爭看,蹋盡斜陽蹋月來。

Simplified

醉归

乌桕阴中把酒杯,山园处处熟杨梅。
醉行踸踔人争看,蹋尽斜阳蹋月来。

Pronunciation

zuì guī

wū jiù yīn zhōng bǎ jiǔ bēi , shān yuán chǔ chǔ shú yáng méi 。
zuì xíng chěn chuō rén zhēng kàn , tà jìn xié yáng tà yuè lái 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.