Traditional

醉歌

百騎河灘獵盛秋,至今血清短貂裘。
誰知老臥江湖上,猶枕當年虎髑髏。

Simplified

醉歌

百骑河滩猎盛秋,至今血清短貂裘。
谁知老卧江湖上,犹枕当年虎髑髅。

Pronunciation

zuì gē

bǎi qí hé tān liè shèng qiū , zhì jīn xuè qīng duǎn diāo qiú 。
shuí zhī lǎo wò jiāng hú shàng , yóu zhěn dāng nián hǔ dū lóu 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.