Traditional

醉歌

我飲江樓上,闌幹四面空;手把白玉船,身遊水精宮。
方我吸酒時,江山入胸中,肺肝生崔嵬,吐出為長虹,欲吐輒復吞,頗畏驚兒童。
乾坤大如許,無處著此翁。
何當呼青鸞,更駕萬裏風。

Simplified

醉歌

我饮江楼上,阑干四面空;手把白玉船,身游水精宫。
方我吸酒时,江山入胸中,肺肝生崔嵬,吐出为长虹,欲吐辄复吞,颇畏惊儿童。
乾坤大如许,无处著此翁。
何当呼青鸾,更驾万里风。

Pronunciation

zuì gē

wǒ yǐn jiāng lóu shàng , lán gān sì miàn kōng û shǒu bǎ bái yù chuán , shēn yóu shuǐ jīng gōng 。
fāng wǒ xī jiǔ shí , jiāng shān rù xiōng zhōng , fèi gān shēng cuī wéi , tǔ chū wéi cháng hóng , yù tǔ zhé fù tūn , pō wèi jīng ér tóng 。
qián kūn dà rú xǔ , wú chǔ zhù cǐ wēng 。
hé dāng hū qīng luán , gēng jià wàn lǐ fēng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.