Traditional

醉歌

卻日莫揮戈,君當聽我歌。
花殘狂有限,酒熟悶無多。
生理憑長鑱,幽情寄短蓑。
江湖秋萬裏,未死且婆娑。

Simplified

醉歌

却日莫挥戈,君当听我歌。
花残狂有限,酒熟闷无多。
生理凭长鑱,幽情寄短蓑。
江湖秋万里,未死且婆娑。

Pronunciation

zuì gē

què rì mò huī gē , jūn dāng tīng wǒ gē 。
huā cán kuáng yǒu xiàn , jiǔ shú mèn wú duō 。
shēng lǐ píng cháng chán , yōu qíng jì duǎn suō 。
jiāng hú qiū wàn lǐ , wèi sǐ qiě pó suō 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.