Traditional

醉歌

三十六策醉特奇,竹林諸公端可師。
秋風蕭蕭吹鬢絲,蟹螯正可左手持。
醉倒村路兒扶歸,瞠兒不識問是誰。
浩歌起舞夜何其,北鬥磊落明河移。
貴人惜醉渠自癡,黃金絡馬誇市兒。
一朝禍來莫支持,新州如山不可移。

Simplified

醉歌

三十六策醉特奇,竹林诸公端可师。
秋风萧萧吹鬓丝,蟹螯正可左手持。
醉倒村路儿扶归,瞠儿不识问是谁。
浩歌起舞夜何其,北斗磊落明河移。
贵人惜醉渠自痴,黄金络马夸市儿。
一朝祸来莫支持,新州如山不可移。

Pronunciation

zuì gē

sān shí liù cè zuì tè qí , zhú lín zhū gōng duān kě shī 。
qiū fēng xiāo xiāo chuī bìn sī , xiè áo zhèng kě zuǒ shǒu chí 。
zuì dǎo cūn lù ér fú guī , chēng ér bù shí wèn shì shuí 。
hào gē qǐ wǔ yè hé qí , běi dǒu lěi luò míng hé yí 。
guì rén xī zuì qú zì chī , huáng jīn luò mǎ kuā shì ér 。
yī zhāo huò lái mò zhī chí , xīn zhōu rú shān bù kě yí 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.