Traditional

醉歌

讀書三萬卷,仕宦皆束閣;學劍四十年,虜血未染鍔。
不得為長虹,萬丈掃寥廓;又不為疾風,六月送飛雹。
戰馬死槽櫪,公卿守和約,窮邊指淮淝,異域視京雒。
於乎此何心,有酒吾忍酌?
平生為衣食,斂版靴兩腳;心雖了是非,口不給唯諾。
如今老且病,鬢禿牙齒落。
仰天少吐氣,餓死實差樂。
壯心埋不朽,千載猶可作!

Simplified

醉歌

读书三万卷,仕宦皆束阁;学剑四十年,虏血未染锷。
不得为长虹,万丈扫寥廓;又不为疾风,六月送飞雹。
战马死槽枥,公卿守和约,穷边指淮淝,异域视京雒。
於乎此何心,有酒吾忍酌?
平生为衣食,敛版靴两脚;心虽了是非,口不给唯诺。
如今老且病,鬓秃牙齿落。
仰天少吐气,饿死实差乐。
壮心埋不朽,千载犹可作!

Pronunciation

zuì gē

dú shū sān wàn juàn , shì huàn jiē shù gé û xué jiàn sì shí nián , lǔ xuè wèi rǎn è 。
bù dé wéi cháng hóng , wàn zhàng sǎo liáo kuò û yòu bù wéi jí fēng , liù yuè sòng fēi báo 。
zhàn mǎ sǐ cáo lì , gōng qīng shǒu hé yuē , qióng biān zhǐ huái féi , yì yù shì jīng luò 。
yū hū cǐ hé xīn , yǒu jiǔ wú rěn zhuó ?
píng shēng wéi yī shí , liǎn bǎn xuē liǎng jiǎo û xīn suī liǎo shì fēi , kǒu bù gěi wéi nuò 。
rú jīn lǎo qiě bìng , bìn tū yá chǐ luò 。
yǎng tiān shǎo tǔ qì , è sǐ shí chà lè 。
zhuàng xīn mái bù xiǔ , qiān zài yóu kě zuò !

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.