Traditional

醉歌

老夫檣竿插蒼石,水落岸沙痕數尺。
江南秋盡未搖落,槲葉離離楓葉赤。
楚人自古多悲傷,道傍行歌猶感激。
野花碧紫亦滿把,澗果青紅正堪摘。
客中得酒薄亦好,江頭爛醉真不惜。
千古興亡在目前,郁郁關河含暝色。
饑鴻垂翅掠舟過,此意與我同淒惻。
三撫闌幹恨未平,月明正照頹烏幘。

Simplified

醉歌

老夫樯竿插苍石,水落岸沙痕数尺。
江南秋尽未摇落,槲叶离离枫叶赤。
楚人自古多悲伤,道傍行歌犹感激。
野花碧紫亦满把,涧果青红正堪摘。
客中得酒薄亦好,江头烂醉真不惜。
千古兴亡在目前,郁郁关河含暝色。
饥鸿垂翅掠舟过,此意与我同凄恻。
三抚阑干恨未平,月明正照颓乌帻。

Pronunciation

zuì gē

lǎo fū qiáng gān chā cāng shí , shuǐ luò àn shā hén shù chǐ 。
jiāng nán qiū jìn wèi yáo luò , hú yè lí lí fēng yè chì 。
chǔ rén zì gǔ duō bēi shāng , dào bàng xíng gē yóu gǎn jī 。
yě huā bì zǐ yì mǎn bǎ , jiàn guǒ qīng hóng zhèng kān zhāi 。
kè zhōng dé jiǔ báo yì hǎo , jiāng tóu làn zuì zhēn bù xī 。
qiān gǔ xīng wáng zài mù qián , yù yù guān hé hán míng sè 。
jī hóng chuí chì l sān fǔ lán gān hèn wèi píng , yuè míng zhèng zhào tuí wū zé 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.