Traditional

醉歌

不癡不聾不作翁,平生與世馬牛風。
無材無德癡頑老,爾來對客惟稱好。
相風使帆第一籌,隨風倒柂更何憂。
亦不求作佛,亦不願封侯,亦不須脫裘去換酒,亦不須賣劍來買牛。
甲第從渠饜粱肉,貂蟬本自出兜鍪。
燮理陰陽豈不好,才得閑管晴雨如鵓鳩。
辛苦築壘拂雲祠,不如吟嘯風月登高樓。
爾作楚舞吾齊謳,身安意適死即休。

Simplified

醉歌

不痴不聋不作翁,平生与世马牛风。
无材无德痴顽老,尔来对客惟称好。
相风使帆第一筹,随风倒柂更何忧。
亦不求作佛,亦不愿封侯,亦不须脱裘去换酒,亦不须卖剑来买牛。
甲第从渠餍粱肉,貂蝉本自出兜鍪。
燮理阴阳岂不好,才得闲管晴雨如鹁鸠。
辛苦筑垒拂云祠,不如吟啸风月登高楼。
尔作楚舞吾齐讴,身安意适死即休。

Pronunciation

zuì gē

bù chī bù lóng bù zuò wēng , píng shēng yǔ shì mǎ niú fēng 。
wú cái wú dé chī wán lǎo , ěr lái duì kè wéi chēng hǎo 。
xiāng fēng shǐ fān dì yī chóu , suí fēng dǎo yí gēng hé yōu 。
yì bù qiú zuò fó , yì bù yuàn fēng hóu , yì bù xū tuō qiú qù huàn jiǔ , yì bù xū mài jiàn lái mǎi niú 。
jiǎ dì cóng qú yàn liáng ròu , diāo chán běn zì chū dōu móu 。
xiè lǐ yīn yáng qǐ bù hǎo , cái dé xián guǎn qíng yǔ rú bó jiū 。
xīn kǔ zhù lěi fú yún cí , bù rú yín xiào fēng yuè dēng gāo lóu 。
ěr zuò chǔ wǔ wú qí ōu , shēn ān yì shì sǐ jí xiū 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.