Traditional

醉歌

往時一醉論鬥石,坐人飲水不能敵。
橫戈擊劍未足豪,落筆縱橫風雨疾。
雪中會獵南山下,清曉嶙峋玉千尺;道邊狐兔何曾問,馳過西村尋虎跡。
貂裘半脫馬如龍,舉鞭指麾氣吐虹,不須分弓守近塞,傳檄可使腥膻空。
小胡逋誅六十載,狺狺猘子勢已窮。
聖朝好生貸孥戮,還爾舊穴遼天東。

Simplified

醉歌

往时一醉论斗石,坐人饮水不能敌。
横戈击剑未足豪,落笔纵横风雨疾。
雪中会猎南山下,清晓嶙峋玉千尺;道边狐兔何曾问,驰过西村寻虎迹。
貂裘半脱马如龙,举鞭指麾气吐虹,不须分弓守近塞,传檄可使腥膻空。
小胡逋诛六十载,狺狺猘子势已穷。
圣朝好生贷孥戮,还尔旧穴辽天东。

Pronunciation

zuì gē

wǎng shí yī zuì lùn dǒu shí , zuò rén yǐn shuǐ bù néng dí 。
héng gē jī jiàn wèi zú háo , luò bǐ zòng héng fēng yǔ jí 。
xuě zhōng huì liè nán shān xià , qīng xiǎo lín xún yù qiān chǐ û dào biān hú tù hé zēng wèn , chí guò xī cūn xún hǔ jì 。
diāo qiú bàn tuō mǎ rú lóng , jǔ biān zhǐ huī qì tǔ hóng , bù xū fēn gōng shǒu jìn sāi , chuán xí kě shǐ xīng shān kōng 。
xiǎo hú bū zhū liù shí zài , yín yín zhì zǐ shì yǐ qióng 。
shèng zhāo hǎo shēng dài nú lù , huán ěr jiù xué liáo tiān dōng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.