Traditional

醉歌

佛如優曇時一出,老姥何為憎見佛?
山從古在天地間,愚公可笑欲移山。
火其書,廬其居,佛亦何曾可掃除?
子有孫,孫有子,山竟嵯峨汝何喜?
床頭有酒敵霜風,詩成老氣尚如虹;八萬四千顛倒想,與君同付醉眠中。

Simplified

醉歌

佛如优昙时一出,老姥何为憎见佛?
山从古在天地间,愚公可笑欲移山。
火其书,庐其居,佛亦何曾可扫除?
子有孙,孙有子,山竟嵯峨汝何喜?
床头有酒敌霜风,诗成老气尚如虹;八万四千颠倒想,与君同付醉眠中。

Pronunciation

zuì gē

fó rú yōu tán shí yī chū , lǎo mǔ hé wéi zēng jiàn fó ?
shān cóng gǔ zài tiān dì jiān , yú gōng kě xiào yù yí shān 。
huǒ qí shū , lú qí jū , fó yì hé zēng kě sǎo chú ?
zǐ yǒu sūn , sūn yǒu zǐ , shān jìng cuó é rǔ hé xǐ ?
chuáng tóu yǒu jiǔ dí shuāng fēng , shī chéng lǎo qì shàng rú hóng û bā wàn sì qiān diān dǎo xiǎng , yǔ jūn tóng fù zuì mián zhōng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.