Traditional

醉眠初起書事

身世元知似斷蓬,流年分付酒杯中。
饑寒未解士先老,風雨欲收花已空。
泥補舊巢梁燕喜,水生支港釣船通。
睡魔正費驅除力,隔竹敲茶賴小童。

Simplified

醉眠初起书事

身世元知似断蓬,流年分付酒杯中。
饥寒未解士先老,风雨欲收花已空。
泥补旧巢梁燕喜,水生支港钓船通。
睡魔正费驱除力,隔竹敲茶赖小童。

Pronunciation

zuì mián chū qǐ shū shì

shēn shì yuán zhī sì duàn péng , liú nián fēn fù jiǔ bēi zhōng 。
jī hán wèi jiě shì xiān lǎo , fēng yǔ yù shōu huā yǐ kōng 。
ní bǔ jiù cháo liáng yàn xǐ , shuǐ shēng zhī gǎng diào chuán tōng 。
shuì mó zhèng fèi qū chú lì , gé zhú qiāo chá lài xiǎo tóng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.