Traditional

醉眠曲

老夫暮年少嗜好,但願無事終日眠。
斜風急雨勢方橫,低窗小閣且幽妍。
爐紅酒綠足閑暇,橙黃蟹紫窮芳鮮。
一杯一杯意忽倦,徑撥紙帳投蠻氈。
鼻間鼾聲欲撼屋,手中書冊正墮前。
不知校事白中聖,那惜門生嘲腹便。
讀書萬卷晚乃悟,妙哉此訣秘不傳。
是醒是醉人莫測,非夢非覺中了然。
駸駸百年露電速,鼎鼎一世膏火煎。
金丹九轉顧未暇,且向人間稱睡僊。

Simplified

醉眠曲

老夫暮年少嗜好,但愿无事终日眠。
斜风急雨势方横,低窗小阁且幽妍。
炉红酒绿足闲暇,橙黄蟹紫穷芳鲜。
一杯一杯意忽倦,径拨纸帐投蛮毡。
鼻间鼾声欲撼屋,手中书册正堕前。
不知校事白中圣,那惜门生嘲腹便。
读书万卷晚乃悟,妙哉此诀秘不传。
是醒是醉人莫测,非梦非觉中了然。
駸駸百年露电速,鼎鼎一世膏火煎。
金丹九转顾未暇,且向人间称睡僊。

Pronunciation

zuì mián qū

lǎo fū mù nián shǎo shì hǎo , dàn yuàn wú shì zhōng rì mián 。
xié fēng jí yǔ shì fāng héng , dī chuāng xiǎo gé qiě yōu yán 。
lú hóng jiǔ lǜ zú xián xiá , chéng huáng xiè zǐ qióng fāng xiān 。
yī bēi yī bēi yì hū juàn , jìng bō zhǐ zhàng tóu mán zhān 。
bí jiān hān shēng yù hàn wū , shǒu zhōng shū cè zhèng duò qián 。
bù zhī xiào shì bái zhōng shèng , nà xī mén shēng cháo fù biàn 。
dú shū wàn juàn wǎn nǎi wù , miào zāi cǐ jué mì bù chuán 。
shì xǐng shì zuì rén mò cè , fēi mèng fēi jué zhōng liǎo rán 。
qīn qīn bǎi nián lù diàn sù , dǐng dǐng yī shì gāo huǒ jiān 。
jīn dān jiǔ zhuǎn gù wèi xiá , qiě xiàng rén jiān chēng shuì xiān 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.